December 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 660 miljoner kronor i december, vilket är 40 miljoner kronor (2,5 procent) högre än i december 2019.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 16 993 miljoner kronor. Det är 397 miljoner kronor (2,4 procent) högre än föregående år. Det högre utfallet beror framför allt på utgifter för anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:15 Statens servicecenter som blev 208 miljoner kronor respektive 83 miljoner kronor högre jämfört med 2019.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2020 blev utgifterna preliminärt 397 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 660 40 16 993 397 17 427
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 292 19 13 579 208 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 16 589 22 583
1:11 Finansinspektionen 62 1 638 26 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 - 4 317 30 319
1:15 Statens servicecenter 62 25 641 83 684
Övriga anslag 174 15 1 230 28 1 323
1:1 Statskontoret 11 - 4 97 1 99
1:2 Kammarkollegiet 12 1 72 - 7 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 2 16 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 66 3 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 23 3 172 8 175
1:10 Bidragsfastigheter 68 19 266 16 274
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 10 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 12 - 2 30 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 12 2 92 - 3 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 26 - 7 163 2 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt