December 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 1 720 miljoner kronor, vilket är 1 170 miljoner kronor (212,7 procent) högre än i december 2019. Det beror på ett högre utfall på anslag 1:2 Bidrag till allmän kultur­verksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Statens kulturråd har betalat ut 852 miljoner kronor främst för olika stödåtgärder till följd av coronapandemin och Konstnärsnämnden har betalat ut 220 miljoner kronor till konstnärer med anledning av covid-19.

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 20 413 miljoner kronor, vilket är 4 585 miljoner konor (29,0 procent) högre än föregående år. Det beror framförallt på olika stödåtgärder som betalats ut till följd av coronapandemin, till exempel bidrag till kulturverksamhet, konstnärer och ökat stöd till idrottsföreningar.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 720 1 170 20 413 4 585 20 526
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 104 1 097 2 522 2 042 2 534
1:3 Skapande skola - 5 - 7 175 7 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 4 1 666 170 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 195 113 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 30 - 1 475 8 476
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 1 1 273 5 271
8:1 Centrala museer: Myndigheter 172 50 1 470 126 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 10 - 12 381 118 381
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 7 286 47 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 474 1 520 3 474
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 - 1 293 122 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 462 164 4 462
Övriga anslag 377 116 3 741 142 3 797
1:1 Statens kulturråd 5 - 4 58 2 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 - 2 45 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 10 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 15 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 - 2 212 - 1 214
2:3 Statens musikverk 23 4 116 0 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 43 30 175 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 15 1 113 - 16 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 8 1 68 0 69
4:1 Statens konstråd 8 1 29 - 2 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 9 - 3 39 - 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 0 40 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 3 - 1 22 - 1 22
6:1 Riksarkivet 32 14 443 33 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 34 8 275 - 6 285
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 2 107 31 107
8:4 Forum för levande historia 9 4 51 5 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 12 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 - 1 106 24 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 23 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 6 - 2 34 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 48 6 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 1 2 - 8 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 87 69 125 75 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 3 46 - 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 45 - 1 193 2 193
15:1 Spelinspektionen 12 0 81 11 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt