December 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 136 miljoner kronor i december, vilket är 974 miljoner kronor (13,6 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet beror främst på en månadsförskjutning av utbetalning av medel under anslag 1:14 Bidrag till lärarlöner.

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 82 899 miljoner kronor. Det är 4 372 miljoner kronor (5,6 procent) högre än 2019.

Det högre utfallet består bland annat av utgifter för statsbidrag under anslag 1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Under 2020 utvidgades anslaget till att innefatta även fritidshem och inte enbart förskola och grundskola enligt regeringens förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Det högre utfallet för utgiftsområdet påverkas också av flera åtgärder relaterade till coronapandemin såsom statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning. Det huvudsakliga syftet med åtgärderna är att tillgängliggöra flera utbildningsplatser.

Några anslag visar ett lägre utfall 2020 jämfört med 2019. Anslag 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. uppgår till 3 896 miljoner kronor, vilket är 688 miljoner kronor lägre än föregående år. Anslag 1:11 Fler anställda i lågstadiet uppgår till 985 miljoner kronor, vilket är 985 miljoner kronor lägre än föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 8 136 974 82 899 4 372 84 774
1:1 Statens skolverk 181 23 1 105 67 1 136
1:2 Statens skolinspektion 44 - 3 428 17 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 84 - 18 729 8 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 477 - 81 2 947 141 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 35 1 3 896 - 688 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 2 105 745 4 124 120 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 840 1 391 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 3 101 896 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 300 61 3 011 574 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 849 59 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 2 259 77 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 2 165 61 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 2 323 74 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 271 96 2 293 142 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 664 64 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 185 108 1 847 152 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 2 1 710 42 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 463 42 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 1 187 42 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 77 1 627 121 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 1 022 111 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 0 748 15 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 663 63 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 217 34 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 712 132 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 33 20 1 497 936 1 675
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 681 58 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 47 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 626 0 6 101 115 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 7 - 4 39 0 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 3 3 3 3 8
Övriga anslag 1 677 - 109 20 614 488 21 169
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 52 1 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 23 - 24 240 - 6 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 22 - 2 199 10 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 25 - 6 99 - 4 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 7 133 - 12 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 22 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 1 - 7 19 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 55 13 163 0 163
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 6 - 8 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 13 2 122 2 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 - 8 153 - 1 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 20 - 8 183 - 8 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 707 21 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 417 19 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 696 21 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 261 14 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 14 1 111 50 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 359 15 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 5 830 24 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 287 13 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 583 19 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 262 11 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 980 29 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 256 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 6 259 16 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 104 5 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 - 7 634 7 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 132 11 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 4 211 7 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 52 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 7 111 5 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå - 4 - 7 39 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 8 523 21 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 89 9 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 446 10 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 88 7 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 479 16 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 110 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 414 14 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 80 7 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 417 13 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 70 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 - 7 321 0 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 57 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 383 12 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 77 9 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 - 2 169 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 5 62 - 4 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 1 11 - 1 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 137 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 440 12 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 93 6 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 37 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 21 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 284 5 3 452 85 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 440 18 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 - 2 166 - 10 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 72 - 92 1 094 - 66 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 10 5 39 5 40
3:6 Institutet för rymdfysik 8 3 57 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 37 - 2 397 18 414
3:8 Polarforskningssekretariatet - 7 - 6 37 - 23 50
3:9 Sunet 1 - 5 54 4 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 2 0 5 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 0 89 - 10 89
4:1 Internationella program 9 - 4 73 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 1 1 31 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 - 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 35 11 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt