December 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 10 539 miljoner kronor i december. Det är 2 328 miljoner kronor högre jämfört med december 2019. Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 117 899 miljoner kronor, vilket är 20 027 miljoner kronor (20,5 procent) högre jämfört med 2019. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Preliminärt årsutfall för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 17 675 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett utfall på 1 090 miljoner kronor 2019.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Från och med augusti ersätts sjuklönekostnader i stället enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. De tillfälliga reglerna gäller till och med februari 2021. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i december uppgår till 1 834 miljoner kronor och avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i november. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i december och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i december påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår preliminärt till 42 371 miljoner kronor för 2020, vilket är 5 125 miljoner kronor (13,8 procent) högre jämfört med 2019. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för karens samt ökade utgifter för sjukpenning.   

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april och gäller till och med februari 2021. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för december uppgår till 9,3 dagar, vilket är 1,3 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2019.

Sjukpenningtalet för kvinnor i december var 83,2 procent högre än sjukpenningtalet för män. I december 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 87,4 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 42 611 miljoner kronor. Det är 1 498 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med 2019. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2020 December 2019 Förändring %
Samtliga 9,3 9,4 -1,3
- Kvinnor 12,1 12,3 -2,1
- Män 6,6 6,6 0,1

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 539 2 328 117 899 20 027 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 918 799 42 371 5 125 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 502 - 117 42 611 - 1 498 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 207 - 13 2 567 - 110 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 137 42 2 137 - 308 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 834 1 665 17 675 16 585 21 040
2:1 Försäkringskassan 826 - 51 9 141 244 9 391
Övriga anslag 115 3 1 396 - 12 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 1 1 300 - 4 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 - 1 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 2 60 - 6 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt