December 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i december till 186,2 miljarder kronor, vilket är 35,6 miljarder kronor (23,6 procent) högre än i december 2019.

Preliminärt blev de totala utgifterna till 1 217,7 miljarder kronor, vilket är 274,1 miljarder kronor (29,1 procent) högre än samma period 2019. Att utgifterna är högre beror främst på förändringar i utlåningen till Riksbanken samt åtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 907 559 15 677 708 16 096
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 47 40 186 42 186
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 11 907 - 60 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 101 10 860 39 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 17 - 4 87 - 30 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 106 1 112
2:5 Riksrevisionen 36 8 330 0 348
3:1 Sametinget 7 - 2 50 - 5 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 697 - 14 7 691 - 42 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 402 105 3 320 267 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 12 - 32 140 - 322 145
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 50 - 2 53
6:3 Datainspektionen 14 4 113 12 120
6:4 Valmyndigheten 2 2 18 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 169 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 115 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 1 - 13 2
8:1 Mediestöd 501 458 1 466 822 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 42 4 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 4 0 25 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 660 40 16 993 397 17 427
1:1 Statskontoret 11 - 4 97 1 99
1:2 Kammarkollegiet 12 1 72 - 7 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 2 16 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 292 19 13 579 208 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 66 3 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 23 3 172 8 175
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 16 589 22 583
1:10 Bidragsfastigheter 68 19 266 16 274
1:11 Finansinspektionen 62 1 638 26 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 - 4 317 30 319
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 10 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 62 25 641 83 684
1:16 Finansmarknadsforskning 12 - 2 30 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 12 2 92 - 3 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 26 - 7 163 2 177
3 Skatt, tull och exekution 1 327 224 12 082 562 12 312
1:1 Skatteverket 850 151 7 904 357 8 170
1:2 Tullverket 280 68 2 169 177 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 197 5 2 008 28 2 009
4 Rättsväsendet 5 525 256 53 017 3 634 53 255
1:1 Polismyndigheten 3 055 73 28 797 2 250 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 178 16 1 582 28 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 172 - 6 1 693 91 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 81 3 743 51 736
1:5 Sveriges Domstolar 622 65 6 137 250 6 272
1:6 Kriminalvården 924 68 9 589 569 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 22 - 2 156 4 166
1:8 Rättsmedicinalverket 52 4 467 16 484
1:9 Gentekniknämnden 0 0 5 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 6 0 48 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 3 96 - 9 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 370 51 3 407 344 3 663
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 - 1 106 12 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 5 57 10 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 19 3 21
1:17 Domarnämnden 1 0 7 - 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 11 - 17 95 17 143
5 Internationell samverkan 148 - 128 2 072 - 265 2 143
1:1 Avgifter till internationella organisationer 62 - 109 1 426 - 245 1 417
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 27 10 172 - 19 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 12 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 10 8 4 - 6 30
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 0 46 5 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 53 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 0 19
1:9 Svenska institutet 1 - 22 128 3 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 8 5 15 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 27 - 19 169 - 3 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 11 655 - 5 014 61 707 1 135 64 930
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 5 189 - 2 092 37 031 412 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 257 66 1 008 29 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 931 - 2 758 14 335 687 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 215 - 53 690 3 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 10 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 6 210 11 209
1:7 Officersutbildning m.m. 18 - 1 223 - 1 224
1:8 Försvarets radioanstalt 130 - 36 1 217 0 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 12 - 5 222 - 6 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Försvarets materielverk 175 - 124 1 680 98 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 0 10 1 11
2:1 Kustbevakningen 148 9 1 310 49 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 21 - 5 75 - 55 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 12 32 - 141 68
2:4 Krisberedskap 286 0 1 287 - 79 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 188 3 1 462 113 1 463
2:7 Statens haverikommission 7 2 47 3 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 52 - 14 391 - 7 396
4:1 Elsäkerhetsverket 7 - 1 62 3 65
7 Internationellt bistånd 6 054 527 46 522 2 282 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 5 860 504 44 919 2 168 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 170 26 1 403 124 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 - 1 127 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 39 - 13 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 5 2 19 1 20
8 Migration 743 - 257 9 553 - 2 294 11 626
1:1 Migrationsverket 405 - 87 4 324 - 226 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 163 - 168 3 482 - 1 576 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 120 7 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 81 0 830 - 119 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 - 5 182 - 96 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 30 8 282 - 12 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 14 - 16 193 - 98 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 31 11 140 21 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 19 695 12 175 101 709 22 117 116 820
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 8 2 29 - 8 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 11 1 90 9 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 6 - 1 142 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 623 30 5 964 - 680 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 30 041 1 613 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 13 621 13 351 28 036 19 262 40 434
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 27 - 90 495 - 23 548
1:8 Bidrag till psykiatri 8 2 2 110 73 2 160
1:9 Läkemedelsverket 11 - 6 141 3 150
1:10 E-hälsomyndigheten 8 - 38 79 - 40 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 - 1 280 2 899 1 289 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 64 17 478 71 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 - 18 89 2 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 - 1 73 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 8 0 60 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 1 189 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4 0 31 6 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 55 50 778 184 848
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 - 2 136 - 7 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 853 - 222 23 528 - 647 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 173 105 1 975 905 2 039
4:6 Statens institutionsstyrelse 170 43 1 402 297 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 4 1 468 - 365 499
5:1 Barnombudsmannen 3 1 26 0 26
5:2 Barnets rättigheter 1 0 70 48 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 7 1 95 - 64 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 - 3 35 - 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 96 - 1 659 26 662
8:1 Socialstyrelsen 151 53 787 124 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 116 11 760 38 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 539 2 328 117 899 20 027 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 918 799 42 371 5 125 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 502 - 117 42 611 - 1 498 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 1 1 300 - 4 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 207 - 13 2 567 - 110 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 137 42 2 137 - 308 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 834 1 665 17 675 16 585 21 040
2:1 Försäkringskassan 826 - 51 9 141 244 9 391
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 2 60 - 6 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 056 162 36 652 2 167 36 619
1:1 Garantipension till ålderspension 1 197 99 14 386 1 211 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 810 - 37 9 966 - 416 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 877 93 10 414 1 219 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 0 1 180 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 72 8 706 140 673
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 047 215 99 939 2 624 104 261
1:1 Barnbidrag 2 786 7 33 326 151 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 526 56 46 125 1 577 49 029
1:3 Underhållsstöd 225 1 2 636 - 64 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 1 1 034 37 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 339 38 3 960 - 12 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 7 565 262 7 565
1:8 Bostadsbidrag 453 90 5 284 677 5 837
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 459 - 344 8 547 - 4 832 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 5 1 155 - 73 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 358 - 381 7 076 - 4 808 8 503
1:3 Hemutrustningslån 2 - 3 39 - 37 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 13 - 2 120 - 4 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 5 84 10 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 13 - 3 458 4 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 9 1 74 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 5 - 1 27 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 50 50 496 75 500
4:2 Delegationen mot segregation 3 - 1 19 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 827 2 700 87 137 10 167 98 765
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 806 96 7 519 - 118 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 507 2 367 41 823 14 757 45 687
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 100 523 7 276 - 2 631 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 598 - 33 19 063 - 680 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 14 - 9 108 - 12 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 137 18 1 171 89 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 40 - 1 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 0 75 2 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 58 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 116 - 59 2 986 922 4 354
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 311 - 88 3 759 - 903 5 313
1:13 Lån till körkort 4 0 46 - 13 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 134 - 125 2 288 - 1 274 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 66 2 657 - 90 676
2:2 Arbetsdomstolen 3 - 1 30 - 2 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 35 2 39
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 52 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 5 2 30 6 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112 112 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 092 225 25 049 2 233 27 113
1:1 Studiehjälp 410 10 4 275 31 4 382
1:2 Studiemedel 1 417 199 17 440 2 152 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 158 5 1 855 39 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 185 18 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 1 - 3 49 - 4 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 - 4 30 5 33
1:7 Studiestartsstöd 20 14 294 - 32 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 81 5 906 24 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 15 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 8 136 974 82 899 4 372 84 774
1:1 Statens skolverk 181 23 1 105 67 1 136
1:2 Statens skolinspektion 44 - 3 428 17 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 84 - 18 729 8 762
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 52 1 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 477 - 81 2 947 141 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 23 - 24 240 - 6 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 35 1 3 896 - 688 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 22 - 2 199 10 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 25 - 6 99 - 4 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 7 133 - 12 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 22 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 1 - 7 19 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 2 105 745 4 124 120 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 55 13 163 0 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 840 1 391 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 6 - 8 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 3 101 896 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 13 2 122 2 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 300 61 3 011 574 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 - 8 153 - 1 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 20 - 8 183 - 8 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 849 59 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 2 259 77 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 2 165 61 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 2 323 74 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 271 96 2 293 142 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 664 64 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 185 108 1 847 152 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 2 1 710 42 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 463 42 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 1 187 42 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 77 1 627 121 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 1 022 111 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 0 748 15 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 663 63 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 217 34 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 712 132 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 707 21 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 417 19 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 696 21 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 261 14 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 14 1 111 50 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 359 15 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 5 830 24 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 287 13 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 583 19 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 262 11 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 980 29 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 256 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 6 259 16 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 104 5 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 - 7 634 7 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 132 11 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 4 211 7 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 52 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 7 111 5 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå - 4 - 7 39 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 8 523 21 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 89 9 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 446 10 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 88 7 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 479 16 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 110 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 414 14 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 80 7 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 417 13 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 70 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 - 7 321 0 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 57 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 383 12 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 77 9 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 - 2 169 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 5 62 - 4 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 1 11 - 1 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 137 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 440 12 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 93 6 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 37 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 21 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 284 5 3 452 85 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 33 20 1 497 936 1 675
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 440 18 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 681 58 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 47 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 626 0 6 101 115 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 - 2 166 - 10 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 72 - 92 1 094 - 66 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 10 5 39 5 40
3:6 Institutet för rymdfysik 8 3 57 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 37 - 2 397 18 414
3:8 Polarforskningssekretariatet - 7 - 6 37 - 23 50
3:9 Sunet 1 - 5 54 4 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 2 0 5 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 7 - 4 39 0 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 3 3 3 3 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 0 89 - 10 89
4:1 Internationella program 9 - 4 73 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 1 1 31 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 - 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 35 11 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 720 1 170 20 413 4 585 20 526
1:1 Statens kulturråd 5 - 4 58 2 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 104 1 097 2 522 2 042 2 534
1:3 Skapande skola - 5 - 7 175 7 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 - 2 45 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 10 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 4 1 666 170 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 15 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 195 113 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 - 2 212 - 1 214
2:3 Statens musikverk 23 4 116 0 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 43 30 175 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 15 1 113 - 16 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 8 1 68 0 69
4:1 Statens konstråd 8 1 29 - 2 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 9 - 3 39 - 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 0 40 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 3 - 1 22 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 30 - 1 475 8 476
6:1 Riksarkivet 32 14 443 33 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 34 8 275 - 6 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 1 1 273 5 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 172 50 1 470 126 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 10 - 12 381 118 381
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 2 107 31 107
8:4 Forum för levande historia 9 4 51 5 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 12 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 - 1 106 24 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 23 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 6 - 2 34 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 48 6 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 7 286 47 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 1 2 - 8 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 474 1 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 87 69 125 75 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 - 1 293 122 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 462 164 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 3 46 - 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 45 - 1 193 2 193
15:1 Spelinspektionen 12 0 81 11 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 168 - 370 3 776 724 3 735
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 - 1 19 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 - 3 2 - 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 0 4 3 43
1:4 Boverket 52 4 314 3 337
1:5 Statens geotekniska institut 5 - 2 48 1 51
1:6 Lantmäteriet 68 - 46 655 41 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 9 - 13 50 - 4 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 0 - 308 2 378 702 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 27 - 6 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 8 - 18 25
2:1 Konsumentverket 20 - 2 171 4 169
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 6 - 1 53 2 56
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 26 1 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 6 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 1 4
19 Regional tillväxt 522 - 83 3 184 - 133 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 348 - 1 1 587 9 1 691
1:2 Transportbidrag 0 - 30 430 - 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 174 - 52 1 166 - 132 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 1 734 - 62 10 944 1 497 12 990
1:1 Naturvårdsverket 86 11 605 36 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 204 12 445 54 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 102 - 2 1 143 282 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 23 - 27 656 - 215 899
1:5 Miljöforskning 16 13 93 14 94
1:6 Kemikalieinspektionen 47 9 295 17 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 7 263 - 34 262
1:8 Klimatbonus 317 215 2 078 797 2 160
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 0 258 4 268
1:10 Klimatanpassning 14 - 17 106 - 67 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 212 38 1 274 123 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 68 - 49 151 - 39 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 - 4 46 0 45
1:14 Skydd av värdefull natur 70 - 257 881 - 95 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 6 243 - 11 244
1:16 Klimatinvesteringar 227 - 42 1 009 439 1 955
1:17 Klimatpremier 14 6 107 28 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 - 3 12 - 20 50
1:19 Industriklivet 121 99 165 124 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 21 21 50 50 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 12 0 96 - 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 115 - 83 968 13 956
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 - 2
21 Energi 541 834 3 329 1 114 3 507
1:1 Statens energimyndighet 29 - 3 304 - 17 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 20 - 9 193 - 20 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 23 23 25
1:4 Energiforskning 271 - 11 1 543 61 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 20 20 21 21 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 14 - 2 135 9 140
1:7 Energiteknik 131 851 814 1 111 835
1:8 Elberedskap 50 - 15 208 - 27 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 1 23 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 1 64 - 25 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 8
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 1 - 14
22 Kommunikationer 9 250 3 267 65 332 6 728 68 350
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 528 332 26 177 1 723 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 833 563 25 502 1 891 27 408
1:3 Trafikverket 138 - 11 1 342 - 71 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 11 - 66 186 38 188
1:7 Trafikavtal 86 - 9 1 022 23 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 2 57 4 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 5 150 36 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 459 243 2 303 - 362 2 215
1:12 Transportstyrelsen 200 4 2 157 - 50 2 215
1:13 Trafikanalys 6 - 6 61 - 10 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 23 - 492 1 155 539 930
1:15 Sjöfartsstöd 103 - 22 1 227 - 337 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst - 75 - 75 0 0 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 2 926 2 926 2 926 2 926 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket - 237 - 237 8 8 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 210 210 300
2:1 Post- och telestyrelsen 7 - 2 59 4 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 22 1 134 8 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 9 - 4 25 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 - 1 62 - 8 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 203 125 289 159 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 913 - 143 19 995 - 789 21 220
1:1 Skogsstyrelsen 58 15 489 44 500
1:2 Insatser för skogsbruket 52 - 110 259 - 87 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 4 153 8 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 2 126 17 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 10 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 38 20 148 36 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 53 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 67 - 6 613 - 16 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 7 2 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 941 - 150 7 189 - 173 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 27 14 143 - 25 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - 3 - 8 21 - 9 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 58 12 151 - 42 196
1:14 Livsmedelsverket 31 - 3 255 0 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 131 132 258 100 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 47 0 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 284 21 3 274 - 1 429 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 759 - 59 3 830 762 4 327
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 182 18 169 - 11 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 21 - 4 124 11 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 985 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 - 44 580 - 24 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 12 3 104 - 3 107
24 Näringsliv 4 131 3 129 60 396 53 092 168 856
1:1 Verket för innovationssystem 21 - 6 249 1 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 478 - 33 2 953 - 54 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 759 12 774
1:4 Tillväxtverket 87 59 480 204 468
1:5 Näringslivsutveckling 61 - 87 548 - 152 686
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 - 1 59 - 3 63
1:7 Turistfrämjande 0 - 10 115 - 10 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 23 - 17 227 - 22 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 9 - 2 14
1:11 Bolagsverket 4 - 1 43 - 3 45
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 4 154 - 3 155
1:14 Konkurrensforskning 6 - 2 10 - 3 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 8 1 26 18 30
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 325 325 10 722 10 572 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 1 1 19 3 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 10 319 40 319
1:21 Patent- och registreringsverket 25 5 325 7 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 1 565 1 565 35 153 35 153 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 240 240 1 350 1 350 5 000
1:24 Omställningsstöd 878 878 5 677 5 677 46 000
1:25 Stöd till enskilda näringsidkare 331 331 339 339 3 500
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 4 - 8 33 2 36
2:2 Kommerskollegium 13 - 2 87 - 5 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 15 - 78 400 - 32 398
2:4 Investeringsfrämjande 3 - 17 71 - 15 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 22 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 25 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 11 706 1 701 157 964 37 913 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 120 809 10 270 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 4 662 157 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 - 1 7 0 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 3 000 - 2 000 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 1 000 1 000 29 486 29 486 29 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 457 803 19 592 - 2 582 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 454 801 19 463 - 2 663 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 2 127 79 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 799 1 892 47 193 9 510 44 673
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 799 1 892 47 193 9 510 44 673
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 132 810 26 782 1 189 572 176 693 1 359 556
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 132 353 25 979 1 169 980 179 275 1 329 972
Riksgäldskontorets nettoutlåning 46 012 466 21 283 88 175 13 798
Kassamässig korrigering 7 378 8 327 6 893 9 281 278
Totala utgifter 186 201 35 574 1 217 748 274 149 1 373 632
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt