November 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 993 miljoner kronor i november. Det är 1 108 miljoner kronor (18,8 procent) högre än i november föregående år. Det beror främst på att anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökade med 930 miljoner kronor avsedda för provtagning, smittspårning och utbrottshantering av covid-19.

Hittills i år uppgår utfallet till 82 014 miljoner kronor. Det är en ökning med 9 942 miljoner kronor (13,8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år, främst till följd av högre statsbidrag till kommuner och regioner till följd av merkostnader på grund av covid-19.

Hittills i år uppgår bidragen till folkhälsa och sjukvård till 14 415 miljoner kronor, vilket är 5 911 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Av detta rör 5 282 miljoner kronor utgifter för provtagning, smittspårning och utbrottshantering av covid-19.

Anslag 1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården har tillfälligt ändrat namn och ändamål för del av 2020. Anslaget får tillfälligt användas även för att genomföra tillgänglighetsinsatser anpassade till den vårdsituation som följer coronapandemin. Hittills i år uppgår utfallet till 2 899 miljoner kronor, vilket är 2 569 miljoner kronor högre än samma period 2019.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna betalas ut med två månaders fördröjning. Utfallet i november avser bidragen för läkemedelsförmånerna för september 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader. Hittills i år har staten betalat 27 400 miljoner kronor till läkemedelsförmåner. Det är 1 444 miljoner kronor mer än under motsvarande period 2019 vilket beror på såväl befolkningsstruktur som vilken typ av läkemedel som används.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 993 1 108 82 014 9 942 116 820
1:4 Tandvårdsförmåner 557 - 23 5 341 - 710 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 27 400 1 444 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 248 930 14 415 5 911 40 434
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 5 468 67 548
1:8 Bidrag till psykiatri 11 8 2 102 70 2 160
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 3 3 2 899 2 569 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 4 1 723 134 848
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 019 5 21 675 - 424 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 47 - 36 1 802 800 2 039
4:6 Statens institutionsstyrelse 138 44 1 231 254 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 7 5 464 - 366 499
8:1 Socialstyrelsen 42 - 17 635 70 927
Övriga anslag 257 24 2 858 121 3 497
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 22 - 11 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 78 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 1 136 1 152
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 130 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 0 71 - 1 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 41 11 414 54 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 82 20 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 71 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 52 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 27 6 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 1 124 - 5 263
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 23 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 3 - 4 69 47 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 0 87 - 65 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 8 32 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 70 8 564 27 662
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 64 - 2 645 26 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt