November 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 755 miljoner kronor i november, vilket är 155 miljoner kronor (17,0 procent) lägre än i november 2019. 

Utfallet för de första elva månaderna uppgick till 8 810 miljoner kronor. Det är 2 037 miljoner kronor (18,8 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 1 192 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 217 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat, vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Det är bland annat en följd av att det på grund av coronapandemin blivit svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl. Utgifterna under Migrationsverkets förvaltningsanslag är 139 miljoner kronor lägre än föregående år.

Antal asylsökande m.m.november 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande november 929 2 062 -1 133 -54,9
- varav män (inkl. pojkar) 576 1 236 -660 -53,4
- varav kvinnor (inkl. flickor) 353 826 -473 -57,3
- varav ens. barn och unga 44 93 -49 -52,7

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-november 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-november 12 123 20 297 -8 174 -40,3
- varav män (inkl. pojkar) 7 400 13 133 -5 733 -43,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 723 8 825 -4 102 -46,5
- varav ens. barn och unga 470 841 -371 -44,1
- varav pojkar 322
- varav flickor 148

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2020 82 200 110 294 -28 094 -25,5
-varav asyl 9 621 16 399 -6 778 -41,3
-varav anhöriga till asylsökande 5 215 6 755 -1 540 -22,8
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 7 357 8 173 -816 -10,0
-varav arbetsmarknad 18 849 26 806 -7 957 -29,7
-varav anhöriga, arbetsmarknad 11 563 13 954 -2 391 -17,1
-varav övriga 8 537 13 966 -5 429 -38,9
-varav anhöriga, övriga 21 058 24 241 -3 183 -13,1

Källa: Migrationsverket

Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i november 2020
November 2020 November 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 31 661 40 951 -9 290 -22,7
- varav ensamkommande barn och unga 649 950 -301 -31,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 755 - 155 8 810 - 2 037 11 626
1:1 Migrationsverket 366 - 38 3 919 - 139 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 245 - 109 3 319 - 1 409 4 936
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 3 749 - 119 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 6 164 - 91 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 - 4 178 - 82 349
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
Övriga anslag 37 6 481 - 2 686
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 1 120 8 128
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 30 4 252 - 20 402
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 2 109 11 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt