November 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Internationellt bistånd blev i november 3 936 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än i november föregående år.

Utfallet för de elva första månaderna uppgick till 40 469 miljoner kronor, vilket är 1 755 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period 2019. Det är främst bistånd för hållbar utveckling, bistånd till Afrika samt utbetalningar till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar som har ökat under perioden. Det högre utfallet beror delvis på att budgeten har höjts för 2020 men även på att vissa utbetalningar gjorts tidigare i år jämfört med ifjol.

Den ursprungliga budgeten för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet är cirka 1 300 miljoner kronor högre jämfört med 2019. Riksdagen har i enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2020 beslutat att anvisa anslaget ytterligare 750 miljoner kronor för att nå riksdagens beslutade mål om att biståndet ska uppgå till en procent av bruttonationalinkomsten. Orsaken är att de utgifter som klassificeras som bistånd och redovisas under utgiftsområde 8 Migration, antas bli lägre då antalet asylsökande minskat, främst som en följd av coronapandemin.  

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 3 936 - 2 40 469 1 755 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 3 808 - 6 39 059 1 664 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 108 6 1 233 99 1 515
Övriga anslag 20 - 1 177 - 8 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 13 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 - 1 114 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 - 1 36 - 10 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 14 - 1 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt