November 2020 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 27 328 miljoner kronor i november. Det är en ökning med 903 miljoner kronor (3,4 procent) jämfört med november 2019. Utfallet för de första elva månaderna uppgår till 299 769 miljoner kronor, vilket är 10 756 miljoner kronor (3,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

För 2020 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 2,1 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
nov 2020
Förändring jämfört
med nov 2019
Utfall
jan–nov 2020
Förändring jämfört
med jan–nov 2019
SB + ÄB
2020
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 299,8 10,8 326,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt