November 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 1 022 miljoner kronor i november, vilket är 43 miljoner kronor (4,4 procent) högre än samma månad 2019.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 755 miljoner kronor. Det är 337 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för Skatteverket. Skatteverket har i tre olika ändringsbudgetar av riksdagen anvisats ytterligare 245 miljoner kronor för att hantera stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Stödåtgärderna innefattar bland annat utbetalningar och kontrollåtgärder av omställningsstöd samt informationsinsatser gällande anståndsinbetalningar av olika skatter.  

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 1 022 43 10 755 337 12 312
1:1 Skatteverket 656 26 7 054 205 8 170
1:2 Tullverket 188 3 1 889 109 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 178 14 1 811 23 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt