November 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 17 176 miljoner kronor i november, vilket är 7 224 miljoner kronor (72,6 procent) högre jämfört med november 2019. Det högre utfallet avser främst räntor på lån i svenska kronor. Redovisningen mot anslaget för statsskuldsräntor är utgiftsmässig vilket innebär att tidpunkten för utbetalning ibland kan skilja sig från den tidpunkt då utgifter redovisas mot anslaget. I november var utgifterna för anslaget statsskuldsräntor 13 590 miljoner kronor högre än utbetalningarna. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen för november med -13 590 miljoner kronor.

För perioden januari-november uppgår utfallet till 19 135 miljoner kronor, vilket är 3 385 miljoner kronor (15,0 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 25 012 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 824 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Räntor på lån i utländsk valuta uppgår till 2 150 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är en minskning med 1 484 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 1 907 miljoner kronor jämfört med perioden januari-november 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Räntor på in- och utlåning visar ett överskott på 3 501 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 1 464 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgifterna för valutakursförluster uppgår till 2 489 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 2 638 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under perioden januari-november uppgår till 2 622 miljoner kronor, vilket är 277 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i november 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall november 2020 Utfall november 2019 Skillnad nov 2020 - nov 2019 Utfall jan-nov 2020 Utfall jan-nov 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor 19 749 10 776 8 973 25 012 24 187 824
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 173 213 -40 2 150 3 634 -1 484
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -864 -1 551 687 -9 763 -7 857 -1 907
Summa räntor 19 058 9 438 9 620 17 398 19 965 -2 567
Räntor på in- och utlåning (*) -243 -257 13 -3 501 -4 964 1 464
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -24 701 -725 2 489 5 127 -2 638
Kursförluster (+)/vinster (-) -1 645 69 -1 713 2 622 2 345 277
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 17 146 9 951 7 195 19 009 22 473 -3 464

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. 17 176 7 224 19 135 - 3 385 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 17 146 7 195 19 009 - 3 464 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 30 29 124 77 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt