November 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 776 miljoner kronor i november, vilket är 205 miljoner kronor lägre än i november 2019. Det lägre utfallet avser framför allt lägre utgifter från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk jämfört med november 2019.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 082 miljoner kronor. Det är 646 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period 2019. Jämförelsen mellan åren påverkas av att det under 2019 betalades ut stöd med anledning av torkan 2018. I år har ingen motsvarande utbetalning skett.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 776 - 205 11 082 - 646 21 220
1:2 Insatser för skogsbruket 39 - 17 207 23 345
1:8 Statens jordbruksverk 56 10 546 - 10 601
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 0 247 - 23 7 345
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 11 - 41 93 - 54 196
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 126 - 123 2 990 - 1 451 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 114 - 91 3 071 821 4 327
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 820 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 75 29 526 20 571
Övriga anslag 189 28 1 581 - 9 2 130
1:1 Skogsstyrelsen 42 7 430 30 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 139 4 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 114 15 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 9 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 16 2 110 16 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 1 45 10 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 8 3 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 44 9 115 - 39 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - 1 - 3 24 - 1 33
1:14 Livsmedelsverket 24 1 224 3 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 10 127 - 31 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 47 - 1 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 - 7 - 13 - 28 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 3 103 15 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 19 11 93 - 6 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt