November 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 186 miljoner i november, vilket är 3 miljoner kronor (0,2 procent) högre jämfört med november 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 334 miljoner kronor. Det är 357 miljoner kronor (2,4 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för statliga tjänstepensioner m.m. och Statens servicecenter.

Förra året omorganiserade regeringen de lokala servicekontoren för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket för att få en mer samlad organisation. Statens servicecenter fick då ansvaret för den samlade organisationen för landets servicekontor från och med den 1 juni 2019. Under året har Statens servicecenter fått i uppdrag av regeringen att öppna fler servicekontor i landet. Vidare har anvisade medel för anslaget 1:15 Statens servicecenter utökats med 24 procent för budgetåret 2020 jämfört med 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 186 3 15 334 357 17 427
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 916 9 12 287 190 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 1 548 37 583
1:11 Finansinspektionen 53 - 1 576 25 623
1:12 Riksgäldskontoret 29 3 289 35 319
1:15 Statens servicecenter 57 - 3 579 58 684
Övriga anslag 82 - 5 1 056 13 1 323
1:1 Statskontoret 8 - 1 86 5 99
1:2 Kammarkollegiet 6 0 60 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 2 12 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 60 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 2 149 5 175
1:10 Bidragsfastigheter 20 - 13 198 - 3 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 - 1 80 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 17 5 136 9 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt