November 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 439 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kronor (16,0 procent) lägre än i november 2019.

Med en månad kvar av året uppgår utfallet hittills till 18 693 miljoner kronor, vilket är 3 415 miljoner konor (22,4 procent) högre än samma period föregående år. Det beror framförallt på olika stödåtgärder som betalats ut till följd av coronapandemin, till exempel bidrag till kulturverksamhet och ökat stöd till idrottsföreningar.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 439 - 83 18 693 3 415 20 526
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 15 12 1 418 946 2 534
1:3 Skapande skola - 5 - 4 180 14 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 1 1 663 175 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 169 174 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 4 - 12 445 10 476
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 110 275 4 271
8:1 Centrala museer: Myndigheter 141 28 1 299 76 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 371 130 381
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 49 49 286 55 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 474 1 520 3 474
13:5 Insatser för den ideella sektorn 27 24 287 123 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 462 164 4 462
Övriga anslag 177 11 3 364 26 3 797
1:1 Statens kulturråd 7 2 53 6 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 11 1 40 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 8 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 4 205 2 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 93 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 17 132 - 10 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 99 - 17 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 60 - 1 69
4:1 Statens konstråd 6 0 22 - 3 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 2 30 - 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 19 0 22
6:1 Riksarkivet 46 16 411 19 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 - 6 241 - 14 285
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 4 1 105 33 107
8:4 Forum för levande historia 5 0 42 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 1 10 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 1 104 25 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 20 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 28 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 6 44 8 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 2 - 7 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 1 38 6 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 41 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 7 - 1 69 11 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt