November 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 358 miljoner kronor, vilket är 687 miljoner kronor (11,4 procent) lägre än i november 2019. Det lägre utfallet beror främst på en månadsförskjutning av utbetalning av medel under anslag 1:14 Bidrag till lärarlöner.

Hittills i år uppgår utfallet till 74 763 miljoner kronor. Det är 3 398 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.

Det högre utfallet för området påverkas också av flera åtgärder relaterade till coronapandemin såsom statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning. Det huvudsakliga syftet med åtgärderna är att tillgängliggöra flera utbildningsplatser.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 5 358 - 687 74 763 3 398 84 774
1:1 Statens skolverk 91 16 924 44 1 136
1:2 Statens skolinspektion 44 11 383 20 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 59 - 19 645 26 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 202 - 110 2 470 222 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 3 860 - 689 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 - 633 2 019 - 625 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 840 1 391 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 4 3 101 898 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 317 74 2 711 513 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 695 55 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 2 071 73 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 985 57 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 2 129 70 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 2 022 46 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 526 61 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 662 43 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 567 40 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 341 39 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 1 088 39 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 491 43 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 937 102 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 685 15 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 524 59 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 115 32 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 570 122 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 65 - 16 1 464 916 1 675
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 224 4 2 458 53 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 47 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 454 - 7 5 475 115 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 32 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
Övriga anslag 1 681 - 68 18 937 597 21 169
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 49 0 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 37 40 263 19 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 59 4 177 12 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 6 4 74 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 39 3 123 - 5 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 3 0 20 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 108 - 13 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 2 6 - 8 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 109 1 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 2 141 7 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 - 8 163 0 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 648 20 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 382 18 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 638 19 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 239 13 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 1 019 36 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 329 14 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 761 19 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 263 13 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 535 18 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 241 11 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 898 27 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 234 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 241 10 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 96 5 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 582 15 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 121 11 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 191 4 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 48 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 95 - 2 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 43 10 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 479 13 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 82 9 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 409 9 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 80 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 439 15 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 101 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 380 13 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 73 7 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 383 12 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 64 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 294 7 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 52 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 351 11 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 71 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 155 4 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 62 2 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 126 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 403 11 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 269 - 6 3 167 80 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 404 17 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 0 153 - 9 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 29 - 147 1 023 26 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 30 0 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 49 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 45 2 360 19 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 43 - 17 50
3:9 Sunet 11 12 53 10 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 85 - 10 89
4:1 Internationella program 5 4 65 - 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 3 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 34 12 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt