November 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 046 miljoner kronor i november, vilket är 159 miljoner kronor högre än i november 2019.

Utgifterna de första elva månaderna 2020 uppgick till 33 596 miljoner kronor, vilket är 2 004 miljoner kronor (6,3 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 046 159 33 596 2 004 36 619
1:1 Garantipension till ålderspension 1 187 98 13 189 1 113 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 811 - 38 9 157 - 379 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 886 89 9 537 1 125 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 - 1 1 079 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 62 10 635 133 673
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt