November 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 504 miljoner kronor i november, vilket är 1 403 miljoner kronor (17,3 procent) högre jämfört med november 2019. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 1 001 miljoner kronor i november vilket ska jämföras med ett utfall på 1 miljon kronor i november 2019. För perioden januari-november uppgår utfallet för anslaget till 15 842 miljoner kronor, vilket är 14 920 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Från och med augusti ersätts sjuklönekostnader i stället enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. De tillfälliga reglerna gäller till och med december 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i november avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i oktober. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i november och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i november påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 760 miljoner kronor i november, vilket är 623 miljoner kronor (19,8 procent) högre än utfallet i november 2019. För perioden januari-november uppgår utfallet till 38 454 miljoner kronor, vilket är 4 326 miljoner kronor (12,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för karens samt ökade utgifter för sjukpenning.   

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april och gäller till och med december 2020. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 509 miljoner kronor i november. Det är 123 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med november 2019. Utfallet för perioden januari-november uppgår totalt till 39 108 miljoner kronor, vilket är 1 381 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 504 1 403 107 359 17 698 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 760 623 38 454 4 326 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 509 - 123 39 108 - 1 381 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 211 - 8 2 360 - 97 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 101 - 52 2 000 - 350 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 001 1 000 15 842 14 920 21 040
2:1 Försäkringskassan 809 - 36 8 314 295 9 391
Övriga anslag 113 - 1 1 281 - 15 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 0 1 193 - 5 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 - 1 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 54 - 8 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt