November 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i november till 67,6 miljarder kronor, vilket är 9,3 miljarder kronor (12,1 procent) lägre än i november 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 24,3 miljoner kronor lägre, vilket framför allt beror på förändringar i utlåningen till Riksbanken.  

Hittills i år uppgår de totala utgifterna till 1 031,5 miljarder kronor, vilket är 238,6 miljarder kronor (30,1 procent) högre än samma period 2019. Att utgifterna är högre beror främst på förändringar i utlåningen till Riksbanken samt åtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 192 22 13 770 149 16 096
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 1 140 2 186
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 64 12 860 - 49 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 9 759 29 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 1 70 - 26 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 18 10 98 2 112
2:5 Riksrevisionen 26 - 3 295 - 8 348
3:1 Sametinget 3 0 43 - 3 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 651 - 9 6 994 - 28 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 272 9 2 918 161 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 16 6 128 - 290 145
6:2 Justitiekanslern 3 - 1 46 - 1 53
6:3 Datainspektionen 10 3 99 9 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 16 - 4 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 169 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 111 - 2 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 11 2
8:1 Mediestöd 34 - 13 965 364 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 38 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 21 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 186 3 15 334 357 17 427
1:1 Statskontoret 8 - 1 86 5 99
1:2 Kammarkollegiet 6 0 60 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 2 12 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 916 9 12 287 190 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 60 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 2 149 5 175
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 1 548 37 583
1:10 Bidragsfastigheter 20 - 13 198 - 3 274
1:11 Finansinspektionen 53 - 1 576 25 623
1:12 Riksgäldskontoret 29 3 289 35 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 57 - 3 579 58 684
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 - 1 80 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 17 5 136 9 177
3 Skatt, tull och exekution 1 022 43 10 755 337 12 312
1:1 Skatteverket 656 26 7 054 205 8 170
1:2 Tullverket 188 3 1 889 109 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 178 14 1 811 23 2 009
4 Rättsväsendet 4 909 416 47 493 3 378 53 255
1:1 Polismyndigheten 2 724 210 25 742 2 177 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 142 5 1 404 12 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 149 - 5 1 521 97 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 4 662 48 736
1:5 Sveriges Domstolar 557 33 5 515 186 6 272
1:6 Kriminalvården 878 113 8 665 500 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 2 135 6 166
1:8 Rättsmedicinalverket 39 1 415 11 484
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 42 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 4 89 - 5 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 292 33 3 037 293 3 663
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 4 98 13 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 1 44 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 17 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 6 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 24 19 83 34 143
5 Internationell samverkan 129 51 1 924 - 137 2 143
1:1 Avgifter till internationella organisationer 23 10 1 364 - 136 1 417
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 27 - 3 145 - 29 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 11 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 6 - 13 30
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 41 5 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 2 50 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 0 19
1:9 Svenska institutet 18 19 127 25 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 - 1 7 - 5 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 48 27 142 16 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 6 282 437 50 052 6 149 64 930
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 322 - 495 31 842 2 504 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 119 42 752 - 37 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 047 884 9 404 3 444 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 18 23 475 56 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 4 194 5 209
1:7 Officersutbildning m.m. 14 - 2 205 0 224
1:8 Försvarets radioanstalt 110 2 1 087 36 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 - 15 210 0 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Försvarets materielverk 246 84 1 505 222 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 9 1 11
2:1 Kustbevakningen 120 11 1 162 40 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 7 54 - 50 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 15 6 31 - 130 68
2:4 Krisberedskap 53 - 98 1 001 - 79 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 121 - 17 1 274 110 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 - 1 40 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 48 15 339 8 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 56 3 65
7 Internationellt bistånd 3 936 - 2 40 469 1 755 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 3 808 - 6 39 059 1 664 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 108 6 1 233 99 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 13 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 - 1 114 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 - 1 36 - 10 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 14 - 1 20
8 Migration 755 - 155 8 810 - 2 037 11 626
1:1 Migrationsverket 366 - 38 3 919 - 139 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 245 - 109 3 319 - 1 409 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 1 120 8 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 3 749 - 119 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 6 164 - 91 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 30 4 252 - 20 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 - 4 178 - 82 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 2 109 11 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 993 1 108 82 014 9 942 116 820
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 22 - 11 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 78 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 1 136 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 557 - 23 5 341 - 710 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 27 400 1 444 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 248 930 14 415 5 911 40 434
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 5 468 67 548
1:8 Bidrag till psykiatri 11 8 2 102 70 2 160
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 130 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 0 71 - 1 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 3 3 2 899 2 569 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 41 11 414 54 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 82 20 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 71 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 52 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 27 6 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 4 1 723 134 848
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 1 124 - 5 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 019 5 21 675 - 424 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 47 - 36 1 802 800 2 039
4:6 Statens institutionsstyrelse 138 44 1 231 254 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 7 5 464 - 366 499
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 23 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 3 - 4 69 47 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 0 87 - 65 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 8 32 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 70 8 564 27 662
8:1 Socialstyrelsen 42 - 17 635 70 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 64 - 2 645 26 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 504 1 403 107 359 17 698 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 760 623 38 454 4 326 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 509 - 123 39 108 - 1 381 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 0 1 193 - 5 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 211 - 8 2 360 - 97 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 101 - 52 2 000 - 350 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 001 1 000 15 842 14 920 21 040
2:1 Försäkringskassan 809 - 36 8 314 295 9 391
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 54 - 8 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 046 159 33 596 2 004 36 619
1:1 Garantipension till ålderspension 1 187 98 13 189 1 113 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 811 - 38 9 157 - 379 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 886 89 9 537 1 125 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 - 1 1 079 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 62 10 635 133 673
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 182 211 91 892 2 408 104 261
1:1 Barnbidrag 2 779 0 30 539 144 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 668 95 42 599 1 521 49 029
1:3 Underhållsstöd 221 - 12 2 411 - 65 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 8 - 5 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 0 948 36 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 330 21 3 621 - 50 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 6 935 240 7 565
1:8 Bostadsbidrag 469 86 4 830 587 5 837
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 557 - 312 8 088 - 4 489 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 - 57 150 - 74 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 525 - 249 6 718 - 4 426 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 3 37 - 33 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 107 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 3 82 15 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 5 - 8 445 7 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 65 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 446 26 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 17 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 036 2 107 78 310 7 467 98 765
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 759 86 6 713 - 214 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 092 1 878 37 316 12 390 45 687
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 805 300 6 176 - 3 154 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 588 - 33 17 465 - 647 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 94 - 3 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 113 33 1 035 71 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 37 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 67 2 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 53 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 131 - 21 2 870 981 4 354
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 309 - 33 3 447 - 815 5 313
1:13 Lån till körkort 4 - 1 42 - 13 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 143 - 104 2 154 - 1 149 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 59 5 592 - 93 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 27 - 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 35 1 39
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 7 43 - 7 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 4 2 25 4 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112 112 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 577 308 22 956 2 008 27 113
1:1 Studiehjälp 431 5 3 865 21 4 382
1:2 Studiemedel 1 840 276 16 023 1 953 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 186 10 1 697 35 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 185 18 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 48 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 2 27 8 33
1:7 Studiestartsstöd 37 15 274 - 46 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 75 - 1 825 19 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 14 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 358 - 687 74 763 3 398 84 774
1:1 Statens skolverk 91 16 924 44 1 136
1:2 Statens skolinspektion 44 11 383 20 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 59 - 19 645 26 762
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 49 0 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 202 - 110 2 470 222 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 37 40 263 19 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 3 860 - 689 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 59 4 177 12 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 6 4 74 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 39 3 123 - 5 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 3 0 20 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 - 633 2 019 - 625 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 108 - 13 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 840 1 391 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 2 6 - 8 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 4 3 101 898 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 109 1 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 317 74 2 711 513 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 2 141 7 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 - 8 163 0 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 695 55 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 2 071 73 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 985 57 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 2 129 70 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 2 022 46 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 526 61 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 662 43 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 567 40 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 341 39 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 1 088 39 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 491 43 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 937 102 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 685 15 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 524 59 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 115 32 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 570 122 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 648 20 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 382 18 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 638 19 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 239 13 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 1 019 36 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 329 14 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 761 19 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 263 13 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 535 18 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 241 11 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 898 27 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 234 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 241 10 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 96 5 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 582 15 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 121 11 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 191 4 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 48 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 95 - 2 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 43 10 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 479 13 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 82 9 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 409 9 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 80 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 439 15 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 101 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 380 13 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 73 7 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 383 12 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 64 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 294 7 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 52 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 351 11 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 71 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 155 4 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 62 2 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 126 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 403 11 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 269 - 6 3 167 80 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 65 - 16 1 464 916 1 675
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 404 17 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 224 4 2 458 53 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 47 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 454 - 7 5 475 115 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 0 153 - 9 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 29 - 147 1 023 26 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 30 0 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 49 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 45 2 360 19 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 43 - 17 50
3:9 Sunet 11 12 53 10 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 32 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 85 - 10 89
4:1 Internationella program 5 4 65 - 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 3 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 34 12 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 439 - 83 18 693 3 415 20 526
1:1 Statens kulturråd 7 2 53 6 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 15 12 1 418 946 2 534
1:3 Skapande skola - 5 - 4 180 14 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 11 1 40 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 2 8 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 1 1 663 175 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 169 174 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 4 205 2 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 93 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 17 132 - 10 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 99 - 17 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 60 - 1 69
4:1 Statens konstråd 6 0 22 - 3 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 2 30 - 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 19 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 4 - 12 445 10 476
6:1 Riksarkivet 46 16 411 19 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 - 6 241 - 14 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 110 275 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 141 28 1 299 76 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 371 130 381
8:3 Bidrag till vissa museer 4 1 105 33 107
8:4 Forum för levande historia 5 0 42 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 1 10 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 1 104 25 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 20 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 28 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 6 44 8 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 49 49 286 55 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 2 - 7 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 474 1 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 1 38 6 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 27 24 287 123 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 462 164 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 41 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 7 - 1 69 11 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 185 - 95 3 609 1 094 3 735
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 0 16 5 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 1 1 2 2 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 3 2 43
1:4 Boverket 24 1 263 - 2 337
1:5 Statens geotekniska institut 4 1 43 3 51
1:6 Lantmäteriet 57 57 588 87 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 28 3 42 9 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 45 - 159 2 378 1 009 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 25 - 6 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 7 - 18 25
2:1 Konsumentverket 14 0 151 6 169
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 47 2 56
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 23 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 1 4
19 Regional tillväxt 392 67 2 662 - 49 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 205 26 1 239 10 1 691
1:2 Transportbidrag 55 24 430 20 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 132 17 992 - 80 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 502 - 176 9 210 1 559 12 990
1:1 Naturvårdsverket 56 0 520 25 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 19 - 1 241 43 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 26 1 042 284 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 45 30 633 - 188 899
1:5 Miljöforskning 0 - 9 77 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 25 3 248 9 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 2 250 - 27 262
1:8 Klimatbonus 0 - 94 1 760 582 2 160
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 - 2 234 4 268
1:10 Klimatanpassning 10 - 4 92 - 50 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 36 - 24 1 062 85 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 15 9 83 10 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 10 7 42 4 45
1:14 Skydd av värdefull natur 15 - 100 811 162 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 4 219 - 17 244
1:16 Klimatinvesteringar 65 - 9 781 481 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 12 93 22 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 4 3 12 - 17 50
1:19 Industriklivet 7 3 44 25 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 29 29 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 1 84 - 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 90 3 853 96 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 261 62 2 788 281 3 507
1:1 Statens energimyndighet 23 - 3 275 - 14 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 15 - 2 174 - 11 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 5 5 20 20 25
1:4 Energiforskning 191 90 1 272 72 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 1 1 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 - 4 121 11 140
1:7 Energiteknik 0 - 1 684 261 835
1:8 Elberedskap 16 - 5 158 - 12 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 22 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 14 62 - 26 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft - 2 - 8
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 2 - 14
22 Kommunikationer 6 220 513 56 082 3 461 68 350
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 303 519 23 649 1 391 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 179 - 14 22 669 1 328 27 408
1:3 Trafikverket 124 - 2 1 204 - 60 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 100 100 176 104 188
1:7 Trafikavtal 96 37 936 31 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 52 2 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 81 67 150 41 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 352 187 1 844 - 605 2 215
1:12 Transportstyrelsen 198 3 1 957 - 54 2 215
1:13 Trafikanalys 5 0 55 - 5 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 1 1 132 1 031 930
1:15 Sjöfartsstöd 91 - 35 1 124 - 316 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 8 75 75 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 0 0 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket - 382 - 382 245 245 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 210 210 300
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 52 5 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 13 2 112 7 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 6 5 16 4 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 2 58 - 7 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 21 17 86 33 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 776 - 205 11 082 - 646 21 220
1:1 Skogsstyrelsen 42 7 430 30 500
1:2 Insatser för skogsbruket 39 - 17 207 23 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 139 4 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 114 15 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 9 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 16 2 110 16 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 1 45 10 53
1:8 Statens jordbruksverk 56 10 546 - 10 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 8 3 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 0 247 - 23 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 44 9 115 - 39 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - 1 - 3 24 - 1 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 11 - 41 93 - 54 196
1:14 Livsmedelsverket 24 1 224 3 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 10 127 - 31 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 47 - 1 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 126 - 123 2 990 - 1 451 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 114 - 91 3 071 821 4 327
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 - 7 - 13 - 28 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 3 103 15 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 820 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 75 29 526 20 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 19 11 93 - 6 107
24 Näringsliv 5 031 4 343 56 265 49 963 168 856
1:1 Verket för innovationssystem 21 15 228 7 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 422 - 56 2 476 - 22 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 759 12 774
1:4 Tillväxtverket 44 22 392 145 468
1:5 Näringslivsutveckling 125 86 487 - 65 686
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 53 - 2 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 - 2 204 - 5 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 - 2 14
1:11 Bolagsverket 5 0 39 - 2 45
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 141 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 4 - 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 18 17 30
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 10 397 10 247 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 297 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 30 4 301 2 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 2 290 2 290 33 588 33 588 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 295 295 1 110 1 110 5 000
1:24 Omställningsstöd 1 709 1 709 4 800 4 800 46 000
1:25 Stöd till enskilda näringsidkare 8 8 8 8 3 500
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 29 10 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 74 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 12 - 25 385 46 398
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 22 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 25 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 146 258 36 211 157 965
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 110 742 9 414 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 4 274 144 4 662
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 750 - 1 833 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 29 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 17 176 7 224 19 135 - 3 385 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 17 146 7 195 19 009 - 3 464 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 30 29 124 77 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 8 107 6 520 43 393 7 618 44 673
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 8 107 6 520 43 393 7 618 44 673
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 113 458 23 982 1 056 762 149 911 1 359 556
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 96 283 16 758 1 037 627 153 296 1 329 972
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 30 061 - 24 259 - 24 729 87 709 13 798
Kassamässig korrigering - 15 836 - 8 987 - 486 955 278
Totala utgifter 67 561 - 9 264 1 031 547 238 575 1 373 632
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt