Oktober 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 885 miljoner kronor i oktober, vilket är 159 miljoner kronor (15,2 procent) lägre än i oktober 2019. 

Utfallet för de första tio månaderna uppgick till 8 055 miljoner kronor. Det är 1 882 miljoner kronor (18,9 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 1 099 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 201 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat, vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Det är bland annat en följd av att det, på grund av coronapandemin, blivit svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl. Utgifterna under Migrationsverkets förvaltningsanslag är 101 miljoner kronor lägre än föregående år.

Antal asylsökande m.m.oktober 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande oktober 1 029 2 062 -1 033 -50,1
- varav män (inkl. pojkar) 651 1 236 -585 -47,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 378 826 -448 -54,2
- varav ens. barn och unga 57 93 -36 -38,7

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-oktober 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-oktober 11 165 18 647 -7 482 -40,1
- varav män (inkl. pojkar) 6 806 11 083 -4 277 -38,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 359 7 564 -3 205 -42,4
- varav ens. barn och unga 427 758 -331 -43,7
- varav pojkar 292
- varav flickor 135

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-oktober 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-oktober 2020 75 460 100 122 -24 662 -24,6
-varav asyl 8 338 15 155 -6 817 -45,0
-varav anhöriga till asylsökande 4 830 6 116 -1 286 -21,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 6 805 7 298 -493 -6,8
-varav arbetsmarknad 17 643 25 113 -7 470 -29,7
-varav anhöriga, arbetsmarknad 10 449 12 470 -2 021 -16,2
-varav övriga 8 545 12 348 -3 803 -30,8
-varav anhöriga, övriga 18 850 21 622 -2 772 -12,8

Källa: Migrationsverket

Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i oktober 2020
Oktober 2020 Oktober 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 32 791 41 850 -9 059 -21,6
- varav ensamkommande barn och unga 676 966 -290 -30,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 885 - 159 8 055 - 1 882 11 626
1:1 Migrationsverket 344 - 37 3 553 - 101 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 389 - 97 3 074 - 1 299 4 936
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 10 676 - 116 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 10 148 - 85 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 17 - 12 160 - 78 349
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
Övriga anslag 46 7 444 - 8 686
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 2 120 7 128
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 7 222 - 24 402
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 20 13 102 9 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt