Oktober 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Internationellt bistånd blev i oktober 2 854 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än i oktober föregående år.

Utfallet för de tio första månaderna uppgick till 36 533 miljoner kronor, vilket är 1 756 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period 2019. Det är främst bistånd för hållbar utveckling, bistånd till Afrika samt utbetalningar till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar som har ökat under perioden. Delvis beror det på att budgeten har höjts för 2020 men även på att vissa utbetalningar gjort tidigare i år jämfört med ifjol.

Den ursprungliga budgeten för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet är cirka 1 300 miljoner kronor högre jämfört med 2019. Riksdagen har i enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2020 beslutat att anvisa anslaget ytterligare 750 miljoner kronor för att nå riksdagens beslutade mål om att biståndet ska uppgå till en procent av bruttonationalinkomsten. Orsaken är att de utgifter som klassificeras som bistånd och redovisas under utgiftsområde 8 Migration, antas bli lägre då antalet asylsökande minskat, främst som en följd av coronapandemin.  

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 2 854 - 65 36 533 1 756 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 2 718 - 73 35 251 1 671 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 121 14 1 125 93 1 515
Övriga anslag 15 - 6 157 - 7 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 1 104 4 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 7 30 - 9 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 12 - 2 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt