Oktober 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 1 047 miljoner kronor i oktober, vilket är 35 miljoner kronor (3,5 procent) högre än samma månad 2019.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 733 miljoner kronor. Det är 295 miljoner kronor (3,1 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för Skatteverket. Skatteverket har i tre olika ändringsbudgetar av riksdagen anvisats ytterligare 245 miljoner kronor för att hantera stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Stödåtgärderna innefattar bland annat utbetalningar och kontrollåtgärder av omställningsstöd samt informationsinsatser gällande anståndsinbetalningar av olika skatter.  

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 1 047 35 9 733 295 12 312
1:1 Skatteverket 678 11 6 399 180 8 170
1:2 Tullverket 194 11 1 702 106 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 175 13 1 633 9 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt