Oktober 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -962 miljoner kronor i oktober. För de första tio månaderna uppgår den kassamässiga korrigeringen till 15 350 miljoner kronor.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i oktober och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i oktober påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt med 596 miljoner kronor. För de första tio månaderna påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 1 003 miljoner kronor.

I oktober översteg insättningarna från EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 853 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För de första tio månaderna översteg EU-kommissionens uttag periodens insättningar med 477 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering - 962 2 630 15 350 9 942 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt