Oktober 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i oktober då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 153 miljoner kronor. Det är en skillnad på 96 miljoner kronor jämfört med oktober 2019 då utfallet var -1 056 miljoner kronor.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 1 959 miljoner kronor, vilket är 10 609 miljoner kronor (84,4 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 5 262 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 8 149 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 593 miljoner kronor jämfört med perioden januari-oktober 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Utgifterna för valutakursförluster uppgår till 2 513 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 1 914 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under perioden januari-oktober blev 4 267 miljoner kronor, vilket är 1 990 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i oktober 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall oktober 2020 Utfall oktober 2019 Skillnad okt 2020 - okt 2019 Utfall jan-okt 2020 Utfall jan-okt 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -426 -845 419 5 262 13 411 -8 149
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -103 409 -512 1 977 3 421 -1 445
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 016 -1 250 234 -8 899 -6 306 -2 593
Summa räntor -1 545 -1 686 141 -1 660 10 527 -12 187
Räntor på in- och utlåning (*) -43 -478 435 -3 257 -4 708 1 450
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 314 851 -537 2 513 4 427 -1 914
Kursförluster (+)/vinster (-) 120 256 -137 4 267 2 276 1 990
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 155 -1 057 -98 1 863 12 522 -10 659

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 153 - 96 1 959 - 10 609 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 155 - 98 1 863 - 10 659 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 94 48 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt