Oktober 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 3 150 miljoner kronor i oktober, vilket är 370 miljoner kronor högre än i oktober 2019. Det högre utfallet avser framför allt utgifter från EU-budgeten finansierade landsbygdsstöd som ökat.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 306 miljoner kronor. Det är 440 miljoner kronor (4,1 procent) lägre än samma period 2019. Jämförelsen mellan åren påverkas av att det under 2019 betalades ut stöd med anledning av torkan 2018. I år har ingen motsvarande utbetalning skett.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 3 150 370 10 306 - 440 21 220
1:2 Insatser för skogsbruket 29 - 5 168 39 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 10 - 5 246 - 23 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 137 - 92 2 864 - 1 328 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 585 475 2 958 912 4 327
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 654 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 29 - 12 451 - 9 571
Övriga anslag 194 8 1 964 - 69 2 927
1:1 Skogsstyrelsen 42 9 389 22 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 127 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 104 14 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 8 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 11 6 93 14 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 45 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 - 11 490 - 20 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 2 7 2 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 27 6 71 - 48 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 5 24 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 15 10 82 - 12 196
1:14 Livsmedelsverket 21 1 200 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 5 113 - 41 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 47 - 1 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 24 - 25 - 15 - 21 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 1 100 19 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 - 5 73 - 16 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt