Oktober 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 601 miljoner i oktober, vilket är 52 miljoner kronor (3,3 procent) högre jämfört med oktober 2019.

Det högre utfallet består framför allt av utgifter för Statens servicecenter. Förra året omorganiserade regeringen de lokala servicekontoren för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket för att få en mer samlad organisation. Statens servicecenter fick då ansvaret för den samlade organisationen för landets servicekontor från och med den 1 juni 2019. Under året har Statens servicecenter fått i uppdrag av regeringen att öppna fler servicekontor i landet. Vidare har anvisade medel för anslaget 1:15 Statens servicecenter utökats med 24 procent för budgetåret 2020 jämfört med 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 147 miljoner kronor. Det är 354 miljoner kronor (2,6 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för statliga tjänstepensioner m.m. och Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 601 52 14 147 354 17 427
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 337 10 11 371 180 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 1 500 38 583
1:11 Finansinspektionen 55 4 523 26 623
1:12 Riksgäldskontoret 27 - 1 259 31 319
1:15 Statens servicecenter 58 34 522 60 684
Övriga anslag 78 5 973 18 1 323
1:1 Statskontoret 8 0 78 6 99
1:2 Kammarkollegiet 6 0 54 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 9 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 55 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 135 3 175
1:10 Bidragsfastigheter 17 - 4 178 9 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 72 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 15 7 120 4 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt