Oktober 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 3 556 miljoner kronor, vilket är 1 032 miljoner kronor (40,9 procent) högre än i oktober 2019. Det beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 13:1 Stöd till idrotten blev 1 000 miljoner kronor högre. Det i sin tur beror på ett ökat stöd till idrottsföreningar med anledning av coronapandemin.

För de första tio månaderna uppgår utfallet till 18 254 miljoner kronor, vilket är 3 498 miljoner konor (23,7 procent) högre än samma period föregående år. Det beror framförallt på olika stödåtgärder som betalats ut med anledning av coronapandemin.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 556 1 032 18 254 3 498 20 526
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 419 366 1 404 934 2 534
1:3 Skapande skola 0 8 185 18 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 41 - 302 1 662 175 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 29 - 61 1 144 235 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 11 - 120 441 21 476
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 113 112 271 114 271
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 1 1 158 48 1 504
8:2 Centrala museer: Stiftelser 27 5 370 151 381
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 237 6 291
13:1 Stöd till idrotten 1 488 1 000 3 474 1 520 3 474
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 18 261 99 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 090 15 4 462 164 4 462
Övriga anslag 217 26 3 186 14 3 797
1:1 Statens kulturråd 4 0 46 4 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 29 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 6 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 11 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 201 - 2 214
2:3 Statens musikverk 9 1 86 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 1 123 7 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 91 - 16 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 54 - 1 69
4:1 Statens konstråd 2 - 1 15 - 3 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 25 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 16 0 22
6:1 Riksarkivet 38 3 364 3 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 3 221 - 8 285
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 5 101 32 107
8:4 Forum för levande historia 5 2 37 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 41 24 100 24 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 18 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 5 1 25 - 3 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 37 1 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 1 - 6 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 32 5 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 9 5 40 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 27 - 7 140 - 22 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 6 1 62 12 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt