Oktober 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 920 miljoner kronor, vilket är 826 miljoner kronor (16,2 procent) högre än i oktober 2019. Det beror på att Statens skolverk betalat ut 675 miljoner kronor i stöd till vuxenutbildningen. I enlighet med Vårändringsbudget för 2020 har anslag 1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning tillförts 675 miljoner kronor för att finansiera 1 500 extra årsstudieplatser utöver de som tidigare beviljas för 2020.

Hittills i år uppgår utfallet till 69 405 miljoner kronor. Det är 4 085 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 5 920 826 69 405 4 085 84 774
1:1 Statens skolverk 90 - 2 833 28 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 339 9 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 - 29 587 45 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 40 - 22 2 268 332 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 4 3 860 - 689 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 019 8 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 4 4 840 1 391 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 675 667 3 101 901 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 428 126 2 394 438 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 541 51 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 883 68 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 804 53 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 936 66 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 839 42 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 387 57 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 511 40 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 425 38 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 219 36 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 989 37 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 356 40 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 852 94 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 623 14 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 386 56 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 1 014 30 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 427 112 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 106 47 1 399 931 1 675
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 235 49 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 46 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 441 - 20 5 021 122 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 29 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
Övriga anslag 1 594 0 17 256 665 21 169
1:4 Sameskolstyrelsen 6 2 46 2 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 14 - 25 226 - 21 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 118 8 206
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 68 - 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 28 5 83 - 8 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 108 - 13 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 5 - 6 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 99 1 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 127 5 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 - 2 148 7 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 589 18 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 347 17 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 580 18 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 217 12 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 926 34 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 299 13 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 692 18 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 239 12 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 486 17 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 219 10 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 1 816 25 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 - 1 213 10 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 219 9 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 87 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 529 14 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 110 10 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 174 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 86 - 2 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 39 9 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 436 12 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 75 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 372 8 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 73 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 399 14 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 91 7 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 345 12 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 67 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 348 12 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 58 4 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 268 6 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 319 10 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 64 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 141 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 56 2 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 114 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 367 10 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 304 9 2 899 87 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 367 16 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 - 3 141 - 9 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 19 1 993 172 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 27 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 44 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 316 17 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 8 - 15 40 - 17 50
3:9 Sunet 5 2 42 - 2 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 83 - 9 89
4:1 Internationella program - 1 - 1 60 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 32 13 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt