Oktober 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 051 miljoner kronor i oktober, vilket är 156 miljoner kronor högre än i oktober 2019.

Utgifterna de första tio månaderna 2020 uppgick till 30 550 miljoner kronor, vilket är 1 845 miljoner kronor (6,4 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 051 156 30 550 1 845 36 619
1:1 Garantipension till ålderspension 1 189 97 12 002 1 014 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 815 - 37 8 346 - 342 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 891 92 8 651 1 036 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 0 979 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 57 4 573 123 673
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt