Oktober 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 729 miljoner kronor i oktober, vilket är 829 miljoner kronor (10,5 procent) högre jämfört med oktober 2019. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 406 miljoner kronor i oktober vilket ska jämföras med ett utfall på 5 miljoner kronor i oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår utfallet för anslaget till 14 840 miljoner kronor, vilket är 13 920 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Från och med augusti ersätts sjuklönekostnader i stället enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. De tillfälliga reglerna gäller till och med december 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i oktober avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i september. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i oktober och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i oktober påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 558 miljoner kronor i oktober, vilket är 527 miljoner kronor (17,4 procent) högre än utfallet i oktober 2019. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för karens som införts på grund av coronapandemin.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 34 693 miljoner kronor, vilket är 3 704 miljoner kronor (12,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för karens samt ökade utgifter för sjukpenning.   

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april och gäller till och med december 2020. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för oktober uppgår till 9,3 dagar, vilket är 1,6 procent lägre än sjukpenningtalet för oktober 2019. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under oktober.

Sjukpenningtalet för kvinnor i oktober var 83,8 procent högre än sjukpenningtalet för män. I oktober 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 87,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 519 miljoner kronor i oktober. Det är 122 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med oktober 2019. Utfallet för perioden januari-oktober uppgår totalt till 35 600 miljoner kronor, vilket är 1 258 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Oktober 2020 Oktober 2019 Förändring %
Samtliga 9,3 9,5 -1,6
- Kvinnor 12,1 12,4 -2,4
- Män 6,6 6,6 -0,2

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 729 829 97 856 16 295 128 672
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 558 527 34 693 3 704 49 502
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 519 - 122 35 600 - 1 258 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 210 - 10 2 150 - 90 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 125 38 1 899 - 298 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 406 401 14 840 13 920 21 040
2:1 Försäkringskassan 794 - 7 7 506 331 9 391
Övriga anslag 116 2 1 168 - 14 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 2 1 088 - 6 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 - 1 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 50 - 7 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt