Januari 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 878 miljoner kronor, det är 1 444 miljoner kronor (26,6 procent) högre än i januari föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i januari till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i januari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för november 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i januari till 1 129 miljoner kronor, det är en ökning med 1 107 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019 och beror främst på en utbetalning av bidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 245 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än samma månad 2019. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 878 1 444 6 878 1 444 84 167
1:4 Tandvårdsförmåner 425 - 24 425 - 24 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 2 472 158 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 129 1 107 1 129 1 107 9 258
1:8 Bidrag till psykiatri 54 23 54 23 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 433 433 433 433 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 59 5 59 5 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 760 - 245 1 760 - 245 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 31 2 31 2 1 427
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 37 - 10 37 - 10 749
Övriga anslag 478 - 5 478 - 5 5 674
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 7 0 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 10 - 1 10 - 1 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 69 31 69 31 498
1:9 Läkemedelsverket 11 - 1 11 - 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten - 7 - 14 - 7 - 14 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 5 36 5 435
2:2 Insatser för vaccinberedskap 3 - 4 3 - 4 89
2:3 Bidrag till WHO - 41 - 41 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 18 1 18 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 28
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 - 4 14 - 4 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 87 6 1 157
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 26
5:2 Barnets rättigheter 6 6 6 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 - 6 8 - 6 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 2 2 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 56 11 56 11 662
8:1 Socialstyrelsen 44 - 2 44 - 2 700
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 5 54 5 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget