Januari 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 1 067 miljoner kronor i januari, vilket är 166 miljoner kronor (13,5 procent) lägre än i januari 2019. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 139 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 10 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I januari förra året fanns 50 582 personer i mottagningssystemet varav 1 162 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I januari 2020 uppgick det totala antalet personer i systemet till 39 183 varav 914 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. januari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande januari 1 787 1 894 -107 -5,6
- varav män (inkl. pojkar) 1 085 1 164 -79 -6,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 702 730 -28 -3,8
- varav ens. barn och unga 81 80 1 1,3

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari 2020 8 382 8 173 209 2,6
-varav asyl 1 252 1 249 3 0,2
-varav anhöriga till asylsökande 462 827 -365 -44,1
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 671 477 194 40,7
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 3 279 3 115 164 5,3
-varav övriga 2 718 2 505 213 8,5

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i december 2019
Januari 2020 Januari 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 39 183 50 582 -11 399 -22,5
- varav ensamkommande barn och unga 914 1 162 -248 -21,3

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 1 067 - 166 1 067 - 166 11 446
1:1 Migrationsverket 352 12 352 12 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 584 - 149 584 - 149 4 936
Övriga anslag 131 - 28 131 - 28 2 066
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 0 - 3 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 64 - 16 64 - 16 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 6 13 - 6 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 27 - 6 27 - 6 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 1 21 1 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 1 4 1 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget