Januari 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i januari 5 187 miljoner kronor, vilket är 706 miljoner kronor högre än i januari föregående år.

Det är främst utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar som blivit högre. Statens budget för det ändamålet har höjts med cirka 900 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 5 187 706 5 187 706 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 5 060 695 5 060 695 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 112 8 112 8 1 492
Övriga anslag 15 2 15 2 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 10 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 1 2 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: