Januari 2020 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 3 110 miljoner kronor, det är 910 miljoner kronor (41,4 procent) högre än i januari 2019. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 253 miljoner kronor. Det är 537 miljoner kronor högre än föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 110 910 3 110 910 64 800
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 253 537 2 253 537 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 46 11 46 11 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 119 119 119 119 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 1 1 1 717
1:8 Försvarets radioanstalt 93 4 93 4 1 271
1:11 Försvarets materielverk 111 11 111 11 1 771
2:1 Kustbevakningen 98 7 98 7 1 304
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 5 - 16 5 - 16 28
2:4 Krisberedskap 21 14 21 14 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 191 191 191 191 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 90 17 90 17 1 383
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 4 27 4 396
Övriga anslag 55 10 55 10 883
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 14 - 1 14 - 1 209
1:7 Officersutbildning m.m. 22 9 22 9 224
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 10 2 10 2 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 75
2:7 Statens haverikommission 3 0 3 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 65
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: