Januari 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i januari 333 miljoner kronor. Det är 32 miljoner kronor (8,7 procent) lägre än i januari 2019. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 333 - 32 333 - 32 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 302 - 30 302 - 30 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 5 - 1 5 - 1 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 4 1 45
1:9 Svenska institutet 10 0 10 0 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 1 3 1 176
Övriga anslag 10 - 2 10 - 2 154
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 3 - 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget