Januari 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 872 miljoner kronor i januari, vilket är 182 miljoner kronor (4,9 procent) högre än i januari 2019. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 103 miljoner kronor (5,3 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 3 872 182 3 872 182 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 041 103 2 041 103 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 121 9 121 9 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 120 5 120 5 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 2 57 2 736
1:5 Sveriges Domstolar 482 7 482 7 6 242
1:6 Kriminalvården 751 23 751 23 9 448
1:12 Rättsliga biträden m.m. 225 30 225 30 2 356
Övriga anslag 74 4 74 4 1 062
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 9 - 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 40 3 40 3 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 6 - 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 5 10 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar - 2 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 2 3 2 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 2 1 113
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget