Januari 2020 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Inkomst och tilläggspension räknas upp med 2,1 procent 2020

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 27 173 miljoner kronor i januari. Det är en ökning med 1 053 miljoner kronor (4,0 procent) jämfört med januari 2019.

För 2020 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 2,1 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
jan 2020
Förändring jämfört
med jan 2019
Utfall
jan–jan 2020
Förändring jämfört
med jan–jan 2019
SB + ÄB
2020
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,1 27,2 1,1 326,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget