Januari 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 924 miljoner kronor i januari, vilket är 41 miljoner kronor (4,6 procent) högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 924 41 924 41 12 057
1:1 Skatteverket 622 37 622 37 7 925
1:2 Tullverket 151 7 151 7 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 151 - 3 151 - 3 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget