Januari 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 1 817 miljoner kronor i januari. Det är 2 248 miljoner kronor lägre än i januari 2019.

I januari översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 2 164 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. I januari 2019 översteg i stället uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 1 149 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. En skillnad på 3 313 miljoner kronor mellan åren.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 1 817 - 2 248 1 817 - 2 248 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget