Januari 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 6 284 miljoner kronor, vilket är 2 870 miljoner kronor högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
27 Avgiften till Europeiska unionen 6 284 2 870 6 284 2 870 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 6 284 2 870 6 284 2 870 41 990
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget