Januari 2020 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgick i januari till 887 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än januari 2019.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
24 Näringsliv 887 - 5 887 - 5 7 164
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 81 32 81 32 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 380 6 380 6 759
1:5 Näringslivsutveckling 9 - 13 9 - 13 693
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 160 2 160 2 160
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 22 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 - 2 28 - 2 337
2:3 Exportfrämjande verksamhet 31 - 5 31 - 5 367
Övriga anslag 175 - 25 175 - 25 1 625
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 21 1 253
1:4 Tillväxtverket 28 4 28 4 284
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 4 0 63
1:7 Turistfrämjande 52 24 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 26 1 26 1 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 1 - 1 14
1:11 Bolagsverket 3 0 3 0 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 12 - 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag - 60 - 60 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 11 6 11 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 3 0 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 8 1 92
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt