Januari 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 3 607 miljoner kronor, det är 580 miljoner kronor (19,2 procent) högre än i januari föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 448 miljoner kronor högre och uppgick till 1 756 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 56 miljoner kronor (5,4 procent) och uppgick till 1 096 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 3 607 580 3 607 580 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 756 448 1 756 448 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 096 56 1 096 56 24 655
1:3 Trafikverket 102 - 7 102 - 7 1 422
1:11 Trängselskatt i Stockholm 215 124 215 124 2 215
1:12 Transportstyrelsen 177 5 177 5 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 1 9 1 930
1:15 Sjöfartsstöd 125 16 125 16 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 1 1 1 1 157
Övriga anslag 127 - 65 127 - 65 2 279
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål - 47 - 47 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur - 16 - 16 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 0 0 88
1:7 Trafikavtal 107 1 107 1 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 5 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 10 - 1 10 - 1 150
1:13 Trafikanalys 4 0 4 0 70
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 0 1 0 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 0 - 3 0 - 3 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget