Januari 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i januari till 461 miljoner kronor. Det är 117 miljoner kronor (34,0 procent) högre än januari 2019.

Utgifterna för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 189 miljoner kronor i januari, vilket är 120 miljoner kronor högre jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 461 117 461 117 12 571
1:1 Naturvårdsverket 46 2 46 2 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 2 1 2 1 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 0 1 0 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 1 3 1 919
1:8 Klimatbonus 189 120 189 120 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 7 6 7 6 1 390
1:14 Skydd av värdefull natur 11 - 7 11 - 7 876
1:16 Klimatinvesteringar 12 10 12 10 1 955
1:17 Klimatpremier 21 21 21 21 170
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 12 64 - 12 956
Övriga anslag 104 - 24 104 - 24 1 776
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 94
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 9 19 - 9 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 1 16 - 1 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 26 6 26 6 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 4 - 1 98
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 6 7 6 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 1 0 40
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 2 24 2 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 - 28 0 - 28 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 1 1 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 7 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 1 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget