Januari 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 385 miljoner kronor i januari, vilket är 70 miljoner kronor (5,3 procent) högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 385 70 1 385 70 17 390
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 916 30 916 30 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 50 6 50 6 584
1:11 Finansinspektionen 53 6 53 6 623
1:12 Riksgäldskontoret 24 7 24 7 319
1:15 Statens servicecenter 52 31 52 31 699
Övriga anslag 290 - 10 290 - 10 1 271
1:1 Statskontoret 7 2 7 2 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 2 5 - 2 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 9 - 9 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 6 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 14 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 7 - 5 7 - 5 274
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 235 7 235 7 241
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 - 2 6 - 2 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 - 3 8 - 3 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget