Januari 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 168 miljoner kronor i januari, vilket är 25 miljoner kronor (13,0 procent) lägre än i januari 2019.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 168 - 25 168 - 25 3 727
1:4 Boverket 23 1 23 1 333
1:6 Lantmäteriet 49 4 49 4 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 9 - 3 - 9 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 56 4 56 4 2 100
2:1 Konsumentverket 15 1 15 1 170
Övriga anslag 28 - 26 28 - 26 298
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 2 5 2 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 1 0 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 - 22 1 - 22 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 4 0 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 15 - 6 15 - 6 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget