Januari 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 3 514 miljoner kronor, det är 99 miljoner kronor (2,9 procent) högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 514 99 3 514 99 16 061
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 13 3 13 3 533
1:3 Skapande skola 0 2 0 2 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 2 4 - 2 1 519
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 103 2 103 2 1 105
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 126 12 126 12 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 94 5 94 5 1 347
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 105 - 1 105 - 1 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 51 50 51 50 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 080 6 1 080 6 4 320
Övriga anslag 1 938 22 1 938 22 6 173
1:1 Statens kulturråd 4 - 3 4 - 3 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 1 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 85 13 85 13 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 7 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 23 3 23 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 8 - 1 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 6 1 69
4:1 Statens konstråd 1 - 1 1 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 0 12 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 1 0 22
6:1 Riksarkivet 41 2 41 2 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 7 26 7 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 22 1 269
8:3 Bidrag till vissa museer 11 1 11 1 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 11 18 11 82
10:1 Filmstöd 549 - 9 549 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 2 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 2 5 - 2 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 488 0 488 0 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 8 1 8 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 51 3 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 2 5 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 40 - 6 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 1 5 1 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget