Januari 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 118 miljoner kronor, det är 151 miljoner kronor (1,9 procent) högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 8 118 151 8 118 151 82 816
1:1 Statens skolverk 66 4 66 4 1 136
1:2 Statens skolinspektion 31 - 1 31 - 1 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 68 6 68 6 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 41 - 77 41 - 77 3 411
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 614 77 614 77 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet - 493 - 493 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 161 117 1 161 117 2 372
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 231 42 231 42 2 833
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 154 6 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 188 8 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 180 6 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 194 8 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 184 4 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 139 7 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 151 4 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 142 5 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 122 4 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 99 5 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 136 5 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 85 10 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 62 1 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 139 7 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 101 3 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 143 12 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 178 40 178 40 860
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 223 5 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 37 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 995 42 995 42 6 036
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 1 2 1 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 8
Övriga anslag 2 252 292 2 252 292 21 110
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 1 6 - 1 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 35 1 35 1 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 1 2 1 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 1 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 8 - 1 8 - 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 1 1 163
1:17 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 9 0 126
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 2 11 2 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 14 - 1 202
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 59 2 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 35 2 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 58 3 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 22 2 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 93 3 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 30 2 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 69 2 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 49 2 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 22 1 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 82 3 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 21 1 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 22 1 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 53 1 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 11 1 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 17 0 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 9 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 4 1 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 44 1 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 37 1 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 40 2 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 35 1 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 35 1 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 27 1 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 32 1 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 14 0 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 11 0 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 37 1 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 8 1 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 313 3 313 3 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 36 1 457
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 315 1 315 1 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 2 16 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 281 250 281 250 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 3 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 - 1 4 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 0 31 0 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 1 - 1 1 - 1 50
3:9 Sunet 0 - 10 0 - 10 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 61 - 1 61 - 1 89
4:1 Internationella program 0 0 0 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 30 3 30 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 1 - 1 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget