Januari 2020 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 609 miljoner kronor i januari, det är 176 miljoner kronor (7,2 procent) högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 808 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (444 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
15 Studiestöd 2 609 176 2 609 176 25 508
1:1 Studiehjälp 444 1 444 1 4 382
1:2 Studiemedel 1 808 185 1 808 185 17 697
1:3 Avsättning för kreditförluster 197 0 197 0 1 856
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 45 12 168
1:7 Studiestartsstöd 24 - 19 24 - 19 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 - 3 76 - 3 890
Övriga anslag 14 0 14 0 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 2 0 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt