Januari 2020 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 290 miljoner kronor i januari. Det är 407 miljoner kronor lägre än utfallet för januari 2019. Det lägre utfallet avser i första hand anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 441 miljoner kronor i januari, vilket är 561 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att antalet anställningsstöd som finansieras från anslaget har minskat. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick antalet personer med anställningsstöd till 6 548 i januari. Det är en minskning med 76,3 procent jämfört med januari 2019. Minskningen avser främst så kallade extratjänster.  

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 290 - 407 6 290 - 407 76 948
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 533 - 49 533 - 49 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 727 323 2 727 323 27 900
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 441 - 561 441 - 561 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 621 - 22 1 621 - 22 20 471
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 72 27 72 27 1 452
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 169 22 169 22 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 393 1 393 1 5 263
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 250 - 115 250 - 115 2 484
Övriga anslag 83 - 32 83 - 32 1 399
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 10 1 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten - 1 - 1 8
1:13 Lån till körkort 4 - 2 4 - 2 151
2:1 Arbetsmiljöverket 50 1 50 1 677
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 32 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 2 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt