Januari 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 071 miljoner kronor i januari, vilket är 176 miljoner kronor högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 071 176 3 071 176 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 212 101 1 212 101 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 36 855 - 36 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 849 92 849 92 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 3 97 3 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 58 15 58 15 596
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget