Januari 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 912 miljoner kronor i januari, vilket är 429 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2019. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. samt 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 912 - 429 8 912 - 429 95 706
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 233 - 58 3 233 - 58 36 926
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 620 - 140 3 620 - 140 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 217 - 10 217 - 10 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 909 - 339 909 - 339 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 1 1 - 1 1 190
2:1 Försäkringskassan 816 121 816 121 8 808
Övriga anslag 115 - 2 115 - 2 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 3 107 - 3 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 5 1 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget